0

Verschil tussen maan en planeet

Afwijkingen van de gemiddelde zwaartekracht in de zuidelijke oceaan in valse kleuren. De grootte van de afwijkingen loopt van 30 mGal (magenta) tot 30 mGal (rood). Het beeld is aangepast om de variatie van de zwaartekracht met de breedtegraad - door de afplatting van de aarde aan de polen - weg te halen. Vorm en zwaartekracht de aarde is bijna bolvormig, maar heeft een sectolin geringe afplatting aan de polen (de diameter is van pool tot pool ongeveer 43 kilometer kleiner dan door de evenaar). De vorm is eerder een sferoïde met een uitdijing bij de evenaar dan een bol, maar de precieze vorm (de zogenaamde geoïde ) wijkt ook nog eens maximaal 100 meter van een perfecte sferoïde. Om de geoïde in berekeningen te benaderen worden referentie-ellipsoïdes gebruikt. De gemiddelde diameter van een referentie-ellipsoïde is 12 742 km. Dat de aarde min of meer bolvormig is, werd eeuwen voor onze jaartelling al vermoed, onder anderen door Pythagoras en Aristoteles, en bewezen door Eratosthenes (276-194.). Dit was ook onder middeleeuwse geleerden bekend. 9 Bij maansverduisteringen is de schaduw van de aarde op de maan altijd cirkelvormig, ook als de maan dicht bij de horizon staat. Hieruit kan men afleiden dat de aarde rond moet zijn. De sterkte van het zwaartekrachtsveld van de aarde varieert aan het oppervlak. Door de draaiing en de afplatting van de aarde is de valversnelling iets groter aan de polen ( g 9,83 m/s) dan aan de evenaar (g 9,78 m/s). Men heeft als standaardwaarde 9,80665 m/s gekozen.

verschil tussen maan en planeet

Io ( maan ) - wikipedia

Daarnaast varieert de stand van de aardas ook een klein beetje, met een periode van 18,6 jaar, een beweging die de nutatie genoemd wordt. Ook de positie van de polen op het aardoppervlak verandert, met maximaal een paar meter per jaar. Deze poolbeweging heeft verschillende cyclische componenten, die samen risico de quasiperiodische beweging worden genoemd. Zelfs de rotatiesnelheid van de aarde varieert licht, waardoor niet alle dagen precies even lang zijn. De helling van de aardas varieert met een periode van 41 000 jaar. Ook de excentriciteit van de aardbaan verandert in de loop der tijd. Er zijn grofweg twee belangrijke cyclische perioden waarmee deze veranderingen plaatsvinden; de langste periode duurt 413 000 jaar, de kortere ongeveer 100 000 jaar. Cyclische veranderingen van de baan en rotatie van de aarde en de stand van de aardas worden voornamelijk veroorzaakt door variaties in de aantrekkingskracht van de zon en maan en worden wel Milanković-cycli genoemd. Deze cycli zorgen op het aardoppervlak voor langzame veranderingen in de hoeveelheid en distributie van inkomende zonne-energie. Algemeen wordt daarom verondersteld dat ze de oorzaak van (vaak zich cyclisch herhalende) klimaatveranderingen zijn geweest in het verleden, zoals de zogenaamde glacialen (ijstijden) van de afgelopen 2,5 miljoen jaar, koude perioden waarin het landijs aangroeide. Fysische eigenschappen de aarde is een terrestrische planeet, dat wil zeggen dat ze bestaat uit gesteente in plaats van gassen, zoals een gasreus als Jupiter. De aarde is in diameter, massa, gemiddelde dichtheid, zwaartekracht en sterkte van haar magnetisch veld de grootste van de vier terrestrische planeten in het zonnestelsel.

verschil tussen maan en planeet

zouden maken. Als de aardas zich in het baanvlak van de aarde bevond, zoals tegenwoordig het geval is bij de planeet Uranus, dan zou complex leven waarschijnlijk onmogelijk zijn vanwege de extreme verschillen tussen de seizoenen. 8 Behalve een natuurlijke satelliet bezit de aarde enkele kleine quasisatellieten. De grootste daarvan, de 3,3 km grote planetoïde 3753 Cruithne, werd in 1986 ontdekt. Aan het begin van de 21e eeuw zijn nog meer objecten met soortgelijke banen ontdekt. Die zijn niet groter dan honderd meter in doorsnede. Schematische weergave van de rotatie van de aarde (R de precessie (P) en de nutatie (N). Cyclische veranderingen de aardas ondergaat een langzame, cyclische beweging ten opzichte van de zon, die precessie wordt genoemd, en zich elke.800 jaar herhaalt. De precessie zorgt voor het verschil tussen een tropisch jaar en een siderisch jaar.

planeet Venus - informatie en Geschiedenis

Jupiter ( planeet ) - wikipedia

Vanuit de zon gezien, afvallen duurt die omloop van de maan nog iets langer: de periode tussen twee volle manen (een synodische maand ) bedraagt 29,53 dagen. Het vlak van de maanbaan helt onder een hoek van 5 met de ecliptica. Zonder deze hoek zou er elke twee weken een zons- of maansverduistering te zien zijn. De aantrekkingskracht van de maan zorgt voor getijden op Aarde. De aantrekkingskracht van de aarde op de maan heeft ervoor gezorgd dat de maan een gebonden rotatie vertoont: de omlooptijd en rotatieduur van de maan zijn even lang. Als gevolg daarvan is vanaf Aarde altijd dezelfde kant van de maan te zien. Tijdens haar omloop rond de aarde vertoont de maan schijngestalten, doordat ze zich telkens in een andere positie ten opzichte van de zon bevindt. De getijdenversnelling zorgt ervoor dat de maan versneld raakt in haar omloopbaan en langzaam in een steeds ruimere baan om de aarde terechtkomt. Als gevolg daarvan beweegt ze zich met een snelheid van 38 millimeter per jaar van de aarde. Tegelijkertijd wordt ook de rotatie van de aarde om haar eigen as afgeremd, waardoor een siderische dag op Aarde elk jaar 23 µ s langer duurt. 5 In het devoon (410 miljoen jaar geleden) stond de maan nog dichterbij en duurde een siderische dag op Aarde slechts 21 uur, waardoor er ongeveer 400 dagen in een jaar vielen.

Maan zie maan voor het hoofdartikel over dit onderwerp. De aarde bezit een natuurlijke satelliet, de maan. De diameter van de maan bedraagt ongeveer een kwart van die van de aarde. Er bestaat in het Zonnestelsel geen andere planeet met een naar verhouding zo grote satelliet. De maan is net als de aarde een terrestrisch lichaam dat voornamelijk uit silicaten bestaat. In tegenstelling tot de aarde bezit de maan echter geen atmosfeer. De aarde gezien vanaf de maan hoewel de diameter van de zon ongeveer 400 keer zo groot is als die van de maan, hebben Zon en maan vanaf de aarde gezien toch ongeveer dezelfde schijnbare diameter aan de hemel. Dit komt doordat de zon zich ook ongeveer 400 keer zo ver bevindt van de aarde als de maan. Er kunnen daarom op Aarde zowel gedeeltelijke zonsverduisteringen voorkomen als totale, die net dekkend zijn. De aarde en de maan draaien om een gemeenschappelijk zwaartepunt in 27,32 siderische dagen.

Saturnus ( planeet ) - wikipedia

Doordat de rotatieas van de aarde niet loodrecht op de aardbaan om de zon staat, maar daar 23,4 van afwijkt ( inclinatie verandert de hoek waarmee de zon de aarde beschijnt, in de loop van een jaar. Samen met de beweging om de zon zorgt dit ervoor dat er op Aarde seizoenen voorkomen. Voor een waarnemer op het noordelijk halfrond zal de zon hoger aan de hemel staan wanneer de noordpool naar de zon toe nagels gekanteld. Daardoor is de temperatuur in die perioden hoger, terwijl de temperatuur lager is als de noordpool van de zon af gekanteld. Binnen de poolcirkels is de zon zelfs gedurende een gedeelte van het jaar helemaal niet te zien (de zogenaamde poolnacht ). In de astronomie zijn de seizoenen vastgelegd afhankelijk van de stand van de aardas ten opzichte van de zon. De twee punten in de aardbaan waar een van de twee polen naar de zon gericht is, worden zonnewendes genoemd en de twee punten waarop de zon precies boven de evenaar staat, de equinoxen. Die vier punten verdelen een jaar in zomer, herfst, winter en lente. Voor het noordelijk halfrond geldt dat de afstand tot de zon in het zomerseizoen iets groter is dan in het winterseizoen; de zomer duurt hier dan ook een paar dagen langer dan de winter. Op het zuidelijk halfrond is dat juist andersom. Hierdoor zijn de seizoensverschillen op het zuidelijk halfrond iets groter. Op Mars is dat effect veel sterker, doordat de baan van deze planeet meer van de cirkelvorm afwijkt. verschil tussen maan en planeet

Eén rondgang (een siderisch jaar ) duurt ongeveer 365,25636 dagen. Daardoor lijkt de zon vanaf de aarde gezien ten opzichte van de sterren met ongeveer 1 per dag naar het oosten te bewegen. Dankzij deze beweging komt de zon elke dag ongeveer 4 minuten later op ten opzichte van de sterren. De hairstyles tijdsduur die de aarde nodig heeft om weer in dezelfde positie te raken ten opzichte van de zon, is daardoor ongeveer 4 minuten langer dan een siderische dag en wordt een synodische dag genoemd. De afstand tot de zon bedraagt gemiddeld bijna 150 miljoen km en de snelheid waarmee de aarde om de zon beweegt is 29,783 km/s. De aarde bereikt het perihelium in haar baan (de plek waar ze het dichtst bij de zon staat) op 3 januari en het aphelium (het verste punt van de zon af) rond 4 juli. Het verschil in afstand tot de zon zorgt ervoor dat de warmte-energie die de aarde in het perihelium ontvangt, 106,9 is van de warmte-energie die ze ontvangt tijdens het aphelium. Het zuidelijk halfrond ontvangt in de loop van een jaar daardoor iets meer energie dan het noordelijk halfrond. Dit effect wordt echter grotendeels opgeheven door absorptie van het energieverschil door de oceanen (het zuidelijk halfrond heeft een veel groter wateroppervlak dan het noordelijk halfrond) en het effect van seizoenen als gevolg van de helling van de aardas is veel groter. De hoek van de aardas met de ecliptica (en inkomend zonlicht) veroorzaakt seizoenen op Aarde. Als de aarde op het punt in haar baan is wanneer de noordpool naar de zon toe gericht is, is het op het noordelijk halfrond zomer en op het zuidelijk halfrond winter.

Mars ( planeet ) - wikipedia

De zon is ongeveer 109 keer zo groot in diameter als de aarde en heeft een 300 000 maal zo grote massa. Onder de planeten is de aarde van gemiddelde grootte. De grotere planeten, met name jupiter, hebben de aarde gedurende haar bestaan beschermd tegen inslagen door met hun (grotere) gravitatieveld planetoïden en kometen in te vangen of af te stoten. Ook de maan vangt meteorieten op die anders op Aarde zouden storten. De zon is een van de miljarden sterren die samen het sterrenstelsel Melkweg vormen. Binnen de melkweg retinol is de zon een relatief onopvallende ster. De melkweg zelf is weer onderdeel van de lokale Groep, een groep van meer dan 40 sterrenstelsels, waarvan de melkweg een van de grotere. Deze lokale groep is onderdeel van de lokale supercluster, een van vele superclusters van tienduizenden sterrenstelsels die samen het heelal vormen. Baan en rotatie rotatie van de aarde om haar. Ten opzichte van achtergrondsterren heeft de aarde 23 uur, 56 minuten en 4,091 seconden (een siderische dag ) nodig om eenmaal om haar as te draaien. Doordat de aarde van boven de noordpool af gezien tegen de klok in draait, lijkt het voor de toeschouwer vanaf het aardoppervlak alsof andere hemellichamen (sterren, planeten, de zon en de maan) in het oosten opkomen om onder te gaan in het westen. De aarde draait in een licht excentrische baan rond de zon.

verschil tussen maan en planeet

De stroming in de mantel veroorzaakt de bewegingen van de platen en vulkanisme aan het aardoppervlak. Onder de mantel bevinden zich een vloeibare buitenkern (waarin het aardmagnetisch veld wordt opgewekt) en een vaste binnenkern. Dit magnetisch veld beschermt het leven tegen de zonnewind en kosmische straling. De aarde draait om de zon in dezelfde tijd dat ze 366,26 maal om haar eigen as draait. Deze tijdsduur wordt een siderisch jaar genoemd. Omdat de rotatie van de aarde om haar as en de baan van de aarde om de zon dezelfde richting volgen (vanaf de noordpool gezien tegen de wijzers van de klok in) is de lengte van het jaar in zonnedagen gemeten precies én dag korter. De aardas staat in een hoek van 23,439281 met een lijn die loodrecht staat op het vlak voorthuizen waarin de aardbaan ligt, wat de seizoenen veroorzaakt. De aarde heeft én natuurlijke satelliet, de maan, die vlak na de vorming van de aarde moet zijn ontstaan. De zwaartekracht online van de maan veroorzaakt getijden in de oceanen, stabiliseert de hellingshoek van de aardas en doet de rotatiesnelheid van de planeet langzaam afnemen. Inhoud Astronomische eigenschappen de aarde behoort tot het Zonnestelsel, het planetaire stelsel rond de ster die de zon wordt genoemd. Het Zonnestelsel bevat nog zeven andere planeten en een groot aantal kleinere hemellichamen.

Aarde ( planeet ) - wikipedia

De, aarde (soms de wereld of, terra genoemd) is vanaf de, zon gerekend de derde planeet van ons zonnestelsel. Hierin behoort ze tot de naar haar genoemde " aardse planeten waarvan ze zowel qua massa als qua volume de grootste. Op de aarde komt leven voor: ze is de woonplaats van miljoenen soorten organismen. Of ze daarin alleen staat is onduidelijk, maar in de rest van het heelal zijn tot nog toe nergens sporen van leven, nu of in het verleden, gevonden. Radiometrische dateringen hebben uitgewezen dat de aarde 4,57 miljard jaar geleden is ontstaan 2 en het leven maximaal 1 miljard jaar daarna. 3, sinds het ontstaan van leven op Aarde heeft de biosfeer (het leven) de aardatmosfeer zuurstofrijk gemaakt, zodat aerobe organismen er kunnen overleven, en de ozonlaag kon ontstaan. Die beschermt het aardoppervlak tegen schadelijke ultravioletstraling, zodat leven op het land mogelijk. 4, het aardoppervlak is voor 71 bedekt met water in de vorm van zeeën en oceanen, kuwe de rest bestaat uit continenten en eilanden. Water is noodzakelijk voor het overleven van alle bekende levensvormen. De lithosfeer, de buitenste laag van de vaste aarde, is verdeeld in een aantal rigide platen of schollen, die op een geologische tijdschaal (over miljoenen jaren) langzaam over het aardoppervlak bewegen. Deze beweging veroorzaakt de vorming van gebergten en vulkanisme. Onder de lithosfeer bevindt zich de langzaam convecterende aardmantel.

Verschil tussen maan en planeet
Rated 4/5 based on 730 reviews
SHARE

verschil tussen maan en planeet Cisiz, Wed, May, 23, 2018

Waarom geef een planeet geen licht zoals een ster doet? Is een ster een gasbol? Waarom is de zon groter dan een ster? Is de maan een ster of een planeet?

verschil tussen maan en planeet Futehoj, Wed, May, 23, 2018

Is de zon een ster of een planeet? Zijn sterren ook zonnen? Wat is het verschil tussen een ster en een planeet? Waarom straalt een planeet niet?

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: